با تصمیم شورای مدرسه، کاندیداهای ذیل به دلیل نداشتن محتوای تبلیغاتی و برنامه مشخص، از انتخابات حذف شدند :

اشکان توکلی الله آبادی – کد انتخاباتی : ۲۰۴

پارسا شمسی گوشکی – کد انتخاباتی : ۲۰۹

دانیال دهقانی – کد انتخاباتی : ۲۱۲

کامیار افشارمنش – کد انتخاباتی : ۲۱۴

محمدمتین خسروی مشیزی – کد انتخاباتی : ۲۱۶

محمد مقصودی – کد انتخاباتی : ۲۱۷

مهدیار استوار – کد انتخاباتی : ۲۱۸

محمدرضا شهابی نژاد – کد انتخاباتی : ۲۲۳

محمدحسین اسدی کرم – کد انتخاباتی : ۲۲۴